RODO

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą: Warszawska Akademia Tai Chi i Lok Hup (zwane dalej Akademią). Dane kontaktowe: Warszawska Akademia Tai Chi i Lok Hup, ul. Żołny 61/3; 02-815 Warszawa, tel.: +48 535 856 448, e-mail: taichimoy-warszawa@wp.pl.

Administrator zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym Rozporządzeniem RODO) informuje, że:

 1. Akademia przetwarza dane osobowe osób, które zapisały się do Akademii, zgłosiły się na warsztaty organizowane przez Akademię lub kontaktując się z nami przekazały nam swoje dane osobowe. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do zapisania się do Akademii lub skorzystania z warsztatów. Akademia nie uzyskuje danych osobowych z innych źródeł niż dobrowolne zgłoszenia osób zainteresowanych.
 2. Akademia przetwarza dane osobowe w celu i zakresie niezbędnym dla prowadzenia zajęć i warsztatów lub udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia RODO.
 3. Akademia przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji/zamieszkania, adres e-mailowy, numer telefonu, informacje o odbytym szkoleniu, dane finansowe (dotyczące składek), datę złożenia deklaracji członkowskiej, zdjęcia/filmy.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby zainteresowanej członkostwem i warsztatami, wyrażoną na Formularzu Zgłoszeniowym lub taka zgoda wynika z konieczności odpowiedzi na zadane pytanie.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny ze względów szkoleniowych lub odpowiedzi na zadane pytanie oraz wynika z obowiązującego prawa.
  Dane osobowe członków Akademii będą przetwarzane tak długo jak długo Pani/Pan będzie członkiem Akademii.
  Dane osobowe osób zgłaszających się na warsztaty będą przechowywane przez jeden miesiąc po zakończeniu warsztatu, natomiast zdjęcia pozostaną na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w mediach społecznościowych.
  Wyrażenie zgody na przechowywanie i publikowanie zdjęć  jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pan zobowiązuje się zadbać o to, aby nie uczestniczyć w sesjach fotograficznych podczas trwania warsztatu.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane odbiorcom danych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Posiada Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia RODO.
 11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy, że nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje dotyczące Pani/Pana osoby, ani też nie będzie Pani/Pan profilowana/ny.
 12. Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone, a Akademia dołoży starań aby poziom zabezpieczeń wzrastał adekwatnie do ewentualnych zagrożeń. Dane są przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian systemów informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.